ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 21/22.1.1931 «Περί της κανονικής περιβολής του Ελληνικού Ορθοδόξου Κλήρου»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 21/22.1.1931

«Περί της κανονικής περιβολής του Ελληνικού Ορθοδόξου Κλήρου».

Προτάσει του επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Υπουργού, έχοντες υπ’ όψη και την υπ’ αριθ. 41 περιόδου ΟΖ΄ συνεδρίας κγ΄ της 31ης Ιανουαρίου ε.ε. πράξιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αναγνωρίζομεν ως ιδίαν και μόνην κανονικήν περιβολήν του Ελληνικού Ορθοδόξου Κλήρου εκτός Εκκλησιαστικής υπηρεσίας και αμφίεσιν αυτού εν ταις ιεροτελεστίαις την έκπαλαι υπό της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καθιερωμένην και ανεγνωρισμένην.

 

Ά.Κανονική περιβολή του Ορθοδόξου
Κλήρου εκτός Εκκλησιαστικής υπηρεσίας

1.Χιτών (κοινώς ιντερί) ποδήρης χειριδωτός μετά μικρού περιλαιμίου, σταυρούμενος έμπροσθεν και πορπούμενος εις τα πλάγια της οσφύος.

2.Ζώνη περί την οσφύν, συγκρατούσα τον χιτώνα.

3.Ιμάτιον βραχύ (κοινώς κοντό ή κοντογούνι ή κοντόρασσον) εκτεινόμενον μέχρι γονάτων ή και της κνήμης, ανοικτόν έμπροσθεν μετά περιλαιμίου μικρού συνδεομένου δι’ ενός μόνου κομβίου και χειρίδων πλατειών.

4.Ιμάτιον μακρόν (ράσσον, ανάλαβος), ποδήρες, ανοικτόν έμπροσθεν, μετά χειρίδων μακρών και ευρειών και μικρού περιλαιμίου ορθίου, συνδεομένου δι’ ενός μόνου κομβίου.

5.Κάλυμμα της κεφαλής (καλυμμαύχιον) εκ μέλανος ορθίου κυλίνδρου εκ καρτονίου επενδεδυμένου έξωθεν δια μέλανος υφάσματος και έσωθεν δι’ απλού λεπτού υφάσματος και επικαλυπτομένου του κυλίνδρου άνωθεν δια κυκλικού και ελαφρότατα κωνοειδούς καλύμματος προεξέχοντος περί κατά 1-2 εκατοστά του μέτρου.

 

Β΄.Κανονική περιβολή του Ορθοδόξου
Κλήρου εν ταις Ιεροτελεστίαις δια τους
τρεις βαθμούς της Ιερωσύνης εκ
ποικιλοχρόων και
συνήθως χρυσοποικίλτων υφασμάτων

 

.Του Διακόνου α) το στιχάριον, οράριον και τα επιμάνικα.

2.Του Πρεσβυτέρου α)το στιχάριον, επιτραχήλιον, ζώνη, επιμάνικα, και φελόνιον ή και επιγονάτιον δια τους οφφικιούχους.

3.Του Επισκόπου α)το στιχάριον, επιτραχήλιον, ζώνη, επιμάνικα, σάκκος, επιγονάτιον, ωμοφόριον, μίτρα, ποιμαντορική ράβδος.

Εις τον αυτόν επί της Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος : 0
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.