ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Κανονισμός Εκκλησίας της Ελλάδος 307/2018 «Κανονισμός λειτουργίας και οργανώσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Κλάδων αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 53/2.4.2019)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 307/2018
«Κανονισμός λειτουργίας και οργανώσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Κλάδων αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 53/2.4.2019) 

 

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Λαβούσα υπ’όψιν:

1. τας διατάξεις των παραγρ. 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 146),

2. την υπ’ αριθμ. 74η/09.01.2018 συνεδρίαση και πρόταση της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.,

3. την υπ’ αριθμ. 5/10.01.2018 Γνωμοδότηση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και

4. την από 10.01.2018 απόφασιν αυτής, ψηφίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό 307/2018, έχοντα

ούτω:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 307/2018
«Κανονισμός λειτουργίας και οργανώσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Κλάδων αυτής»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

Άρθρο 1
Σύσταση - Λειτουργία - Έδρα

Η συσταθείσα διά του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21/1999) «Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.)» (στο εξής: «Υπηρεσία») συνεχίζει να λειτουργεί και αποτελεί υπηρεσία επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Υπηρεσία έχει έδρα την Αθήνα με δικό της Α.Φ.Μ. και υπόκειται στον ιεραρχικό έλεγχο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), διέπεται δε από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 2
Σκοποί

Σκοποί της Υπηρεσίας είναι:

1. Η μελέτη των ποιμαντικών προβλημάτων του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος κάτω από το πρίσμα της ορθόδοξης και ελληνικής παραδόσεως.

2. Η προβολή της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως και της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας, καθώς και η άσκηση σύγχρονης εκκλησιαστικής ποιμαντικής, με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, ενημερώσεως και μορφώσεως (ραδιόφωνο, διαδίκτυο, τηλεόραση, κάθε είδους εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές, ως και οι ήδη υφιστάμενες περιοδικές εκδόσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος).

 

Άρθρο 3
Διοίκηση

1. Ανώτατο όργανο διοίκησης της Υπηρεσίας είναι η επταμελής Επιτροπή Διοικήσεως (Ε.Δ.) ως εξής:

α) Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος υπό ενός Μητροπολίτη,

β) ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά του αναπληρωτού του,

γ) δύο κληρικοί και τρεις λαϊκοί, με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα μέλη της Επιτροπής Διοικήσεως και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τη Δ.Ι.Σ. με τριετή θητεία. Η Δ.Ι.Σ. δύναται να αντικαταστήσει μέλος της Επιτροπής και προ της λήξεως της θητείας του. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής είναι τιμητική και τα μέλη της δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοικήσεως μετέχει ο Γενικός Διευθυντής - Συντονιστής, ο οποίος δεν είναι μέλος αυτής, εισηγείται γραπτώς ή προφορικώς υπηρεσιακά θέματα προς την Ε.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις άνευ ψήφου.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική ανά δίμηνο συνεδρία, εκτάκτως δε οσάκις το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, και ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται τα τρία από τα μέλη της και ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, κρατεί η γνώμη υπέρ της οποίας ετάχθη ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται στην επόμενη συνεδρία. Στα πρακτικά διατυπώνεται και η γνώμη των διαφωνούντων, αν το ζητήσουν, και μάλιστα ονομαστικώς.

 

Άρθρο 4
Διάρθρωση Διοικητικών Κλάδων

Η Υπηρεσία αποτελείται από τέσσερις κλάδους επιπέδου Διευθύνσεων: α) Ραδιοφωνίας, β) Εκδόσεων (περιλαμβανομένων των περιοδικών: Εκκλησία, Εφημέριος και Θεολογία και των συναφών προς τους σκοπούς αυτών εκδόσεων, γ) Τηλεοράσεως και δ) Διαδικτύου και Ψηφιακών Μέσων (internet, video, dvd, cd κ.λπ.).

Εκάστου Κλάδου προΐσταται ως Διευθυντής ή κληρικός μετακλητός, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με σχετική εμπειρία, ή τακτικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ. Ο Διευθυντής ενός κλάδου δύναται να ασκεί καθήκοντα Διευθυντή δύο ή περισσοτέρων κλάδων.

 

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διοικήσεως

1. Η Επιτροπή Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. (Ε.Δ.) διοικεί και εκπροσωπεί την Υπηρεσία, έχει την επιμέλεια όλων των υποθέσεών της, διαχειρίζεται τους πόρους της και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της, τη διάθεση των πόρων της και την εκπλήρωση των σκοπών της.

Ειδικότερα η Επιτροπή:

α) ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Υπηρεσίας·

β) διορίζει, μετά από πρόταση του Προέδρου, τον Γενικό Διευθυντή - Συντονιστή. Ο Γεν. Διευθυντής - Συντονιστής δύναται να ασκεί και καθήκοντα Διευθυντή Κλάδου·

γ) διορίζει, μετά από πρόταση του Προέδρου, τους Διευθυντές των Κλάδων. Οι Διευθυντές των Κλάδων έχουν την ευθύνη της αποδοτικής λειτουργίας του Κλάδου τον οποίο διευθύνουν, αποφασίζουν για τη στρατηγική του, την κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και τη διαχείριση του προϋπολογισμού και αλληλογραφούν για λογαριασμό του Κλάδου τους. Οι Διευθυντές των Κλάδων υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε εξήγηση, η οποία ζητείται διά του Προέδρου της, και να εκτελούν τις αποφάσεις της και να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ., όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή για θέματα του Κλάδου που διευθύνουν, άνευ ψήφου·

δ) μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας και διαθέτει τους πόρους προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων κάθε φορά κονδυλίων του προϋπολογισμού·

ε) εποπτεύει την καλή και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας·

στ) εισηγείται στη Δ.Ι.Σ. τη μεταβίβαση μετά ή άνευ ανταλλάγματος του επ’ ονόματι της Εκκλησίας της Ελλάδος Ραδιοφωνικού ή Τηλεοπτικού Σταθμού επίγειας ή δορυφορικής λήψεως, ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου μεταδόσεως·

ζ) αναθέτει την παραγωγή προγράμματος και αποφασίζει την αγορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου·

η) κατανέμει τις πιστώσεις της στους Κλάδους της·

θ) αποφασίζει την προκήρυξη, απ’ ευθείας ανάθεση, κατακύρωση και σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας και υποστήριξης των κλάδων της Υπηρεσίας, δεσμεύοντας πιστώσεις του προϋπολογισμού, ορίζει τις Επιτροπές ανάθεσης και παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων αυτών και αποφασίζει τις σχετικές εξοφλήσεις δαπανών, κατόπιν εισηγήσεων των Διευθυντών εκά-

στου Κλάδου. Για την ανάθεση, επίβλεψη και εκτέλεση των συμβάσεων αυτών εφαρμόζεται κατά τα λοιπά ο υπ’ αριθμ. 255/2014 Κανονισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. Α΄ 95/2014)·

ι) αποφασίζει την πρόσληψη διοικητικού, επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, και κάθε θέμα που αφορά στην εν γένει υπηρεσιακή αυτών κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας·

ια) δύναται να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Υπηρεσίας, εντός του πλαισίου της αρμοδιότητάς της, για να εκπροσωπεί την Υπηρεσία ενώπιον των φορολογικών και δικαστικών αρχών, κοινωνικοασφαλιστικών φορέων και εν γένει δημοσίων αρχών, ως και νομικών προσώπων (πιστωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.) και φυσικών προσώπων για συγκεκριμένες ενέργειες, που αναγράφονται στην απόφασή της·

ιβ) αποφασίζει την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας για ορισμένο χρόνο προκειμένου να καλυφθούν τακτικές ανάγκες λειτουργίας του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Ι.Ε.Ε.), κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή - Συντονιστή.

2. Η Επιτροπή Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ασκεί και καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Ι.Ε.Ε.), ιδρυθέντος με τον υπ’ αριθμ. 45/1989 Κανονισμό της Ιεράς Συνόδου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθμ. 164/2005 Κανονισμό (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139). Η απόφαση της Δ.Ι.Σ. περί διορισμού της Επιτροπής Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. αποτελεί και απόφαση ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκτός εάν συγκροτηθεί υπό της Δ.Ι.Σ. έτερο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Μ.Ι.Ε.Ε.

 

Άρθρο 6
Καθήκοντα Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοικήσεως: α) συγκαλεί την Επιτροπή σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συζητήσεις·

β) εκπροσωπεί την Επιτροπή Διοικήσεως, αλληλογραφεί με τις δημόσιες αρχές και τρίτους και υπογράφει την αλληλογραφία της Επιτροπής Διοικήσεως·

γ) ασκεί έλεγχο στο προσωπικό της Υπηρεσίας και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεών της.

2. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αντικαθιστά ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, ένα μέλος της Ε.Δ. οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου.

 

Άρθρο 7
Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή - Συντονιστή

1. Ο Γενικός Διευθυντής - Συντονιστής:

α) προΐσταται ως ανώτερος πειθαρχικώς και ιεραρχικώς προϊστάμενος και διευθύνει τους υπαγόμενους στην Υπηρεσία Κλάδους/Διευθύνσεις, Τμήματα και υπαλλήλους. Προϊσταμένη αρχή αυτού είναι η Επιτροπή Διοικήσεως·

β) αναθέτει σε υπάλληλο την επιμέλεια της συντάξεως των πρακτικών της Ε.Δ. και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της·

γ) διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει τα έγγραφα που απευθύνονται σε τρίτους·

δ) συγκαλεί συσκέψεις των Διευθυντών των Κλάδων προς συντονισμό του έργου τους και των τμημάτων τους·

ε) φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και τη σφραγίδα της Υπηρεσίας·

στ) κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά των υποκειμένων σε αυτόν υπαλλήλων της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων·

ζ) διευθύνει τη λειτουργία και τον συντονισμό των Κλάδων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.·

η) εκπροσωπεί την Υπηρεσία και υπογράφει τα έγγραφα πληρεξουσιότητας δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής για ζητήματα έχοντα σχέση με την Υπηρεσία.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Συντονιστής υποβοηθείται στο έργο του από υπάλληλο οιουδήποτε Κλάδου, οριζόμενο με απόφασή του. Με απόφαση της Ε.Δ. ο Γενικός Διευθυντής - Συντονιστής δύναται να λαμβάνει χρηματική αποζημίωση.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Συντονιστής αναπληρούται από υπάλληλο της Υπηρεσίας, οριζόμενο από την Επιτροπή Διοικήσεως και κατόπιν σχετικής εισηγήσεώς του.

 

Άρθρο 8
Τμήμα Διοικήσεως Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

1. Το Τμήμα Διοικήσεως υπάγεται στην άμεσο αρμοδιότητα του Συντονιστή και διεκπεραιώνει τα του διορισμού, της απολύσεως, των αδειών, της μεταθέσεως, της αξιολογήσεως, της λύσεως συνεργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., και όλα τα θέματα που έχουν σχέση προς την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού (διορισμού, προσλήψεως, υπηρεσιακών μεταβολών, αδειών, προαγωγών, τηρήσεως ωραρίου κ.λπ.).

2. Το Τμήμα τηρεί ενιαίο υπηρεσιακό αρχείο και για τους τέσσερις Κλάδους της Υπηρεσίας.

3. Δύναται να ορίζεται Προϊστάμενος Τμήματος Διοικήσεως μετακλητός, τακτικός ή επί συμβάσει υπάλληλος της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. κατόπιν αποφάσεως της Ε.Δ. και σχετικής προτάσεως του Συντονιστή.

4. Στο Τμήμα Διοικήσεως υπάγεται η Γραμματεία της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ως ενιαία υπηρεσία επιπέδου γραφείου, η οποία εκτελεί την γραμματειακή υποστήριξη κάθε οργάνου, υπηρεσίας και Κλάδου της Ε.Μ.ΥΕ.Ε. Την ευθύνη λειτουργίας της Γραμματείας έχει ο Προϊστάμενος Διοικήσεως. Η Γραμματεία επικουρεί και τους Διευθυντές των Κλάδων και διαθέτει γραμματειακό προσωπικό σε όλους τους Κλάδους προς υποστήριξή τους.

5. Το Τμήμα Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. δύναται να εξυπηρετεί και το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ε.Μ.Ι.Ε.Ε.), οσάκις προκύψει ανάγκη, κατόπιν εντολής του Συντονιστή.

 

Άρθρο 9
Τμήμα Οικονομικών Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

1. Το Τμήμα Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ασκεί την ταμειακή και λογιστική διαχείριση, την τήρηση βιβλίων και

στοιχείων όλων των Κλάδων, επιμελείται και εκτελεί τις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις και εν γένει τις ταμειακές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, ακολουθώντας αυτοτελή τήρηση και διαχείριση για τους ειδικούς λογαριασμούς νομοθετημένων πόρων (π.χ. Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»), που προορίζονται για συγκεκριμένους Κλάδους της Υπηρεσίας.

2. Δύναται να ορίζεται Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. κατόπιν προτάσεως του Συντονιστή, με απόφαση της Επιτροπής Διοικήσεως, ο οποίος υπάγεται στον Συντονιστή και ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) έχει την ευθύνη της ταμειακής υπηρεσίας, συντονίζει και διευθύνει γενικά την οικονομική διαχείριση των Κλάδων της Υπηρεσίας, επιμελείται για τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας στις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις εν γένει οικονομικές της υποχρεώσεις·

β) επιμελείται μαζί με τον Διευθυντή κάθε Κλάδου της συντάξεως των προϋπολογισμών του οικείου Κλάδου, τους οποίους συνυπογράφουν·

γ) επιμελείται με τον Συντονιστή της συντάξεως του ενιαίου προϋπολογισμού της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., τον οποίον ο Συντονιστής υποβάλλει προς ψήφιση στην Επιτροπή Διοικήσεως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου, τον οποίον συνυπογράφουν·

δ) επιμελείται μαζί με τον Διευθυντή κάθε Κλάδου της συντάξεως των απολογισμών του προηγουμένου έτους κάθε Κλάδου, τους οποίους συνυπογράφουν·

ε) επιμελείται της συντάξεως του ενιαίου απολογισμού του προηγουμένου έτους, ο οποίος υποβάλλεται από τον Συντονιστή για έγκριση στην Επιτροπή Διοικήσεως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους, τον οποίον συνυπογράφουν·

στ) συνυπογράφει, με τον Διευθυντή εκάστου Κλάδου, τα εντάλματα για τις δαπάνες εκάστου Κλάδου, οι οποίες πρέπει να μην αποκλίνουν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ο οποίος αναθεωρείται επί μέρους, μόνο μετά από νεώτερη απόφαση της Επιτροπής·

ζ) έχει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων και στοιχείων των Κλάδων της Υπηρεσίας·

η) είναι ο νόμιμος εκκαθαριστής των δαπανών της Υπηρεσίας.

2. Τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει άλλος υπάλληλος, οριζόμενος με απόφαση του Συντονιστή.

3. Το Τμήμα Οικονομικών έχει την ευθύνη της μισθοδοσίας του προσωπικού των Τμημάτων και Κλάδων της Υπηρεσίας, της εφαρμογής του υπαλληλικού και εργατικού δικαίου και των θεμάτων που έχουν σχέση με την εν γένει μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων (κατάρτιση συμβάσεων, αναγγελία πρόσληψης, καταγγελίας, ωραρίου, τροποποίησης των όρων συμβάσεων εργασίας προς τις αρμόδιες αρχές και τα πληροφοριακά συστήματα τύπου ΕΡΓΑΝΗ, όπου απαιτείται, κ.λπ.).

4. Το Τμήμα Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. δύναται να εξυπηρετεί και το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, οσάκις προκύψει ανάγκη, κατόπιν εντολής του Συντονιστή σε έκτακτες περιπτώσεις.

 

Άρθρο 10
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

Το ενιαίο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. μεριμνά για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των τεχνικών έργων και την εν γένει τεχνική υποστήριξη όλων των Τμημάτων και Κλάδων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

Δύναται να ορίζεται Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, κατόπιν προτάσεως του Συντονιστή, με απόφαση της Επιτροπής Διοικήσεως, ο οποίος υπάγεται στον Συντονιστή. Το Τμήμα επιμελείται ειδικότερα:

α. την καλή λειτουργία και συντήρηση τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου, φωτοτυπικών, Η/Υ και λοιπών μηχανημάτων και λοιπών τεχνικών μέσων (λογισμικό, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κ.λπ.),

β. τη λειτουργία πομπών, αναμεταδοτών, links, κεραιών, ζεύξεων κ.λπ.,

γ. τον προγραμματισμό των απαιτούμενων προμηθειών υλικού και υπηρεσιών, καθώς και την ομαλή λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Η Τεχνική Υπηρεσία ειδικά για τον Κλάδο Ραδιοφωνίας περιλαμβάνει ειδικευμένους τεχνικούς - ηλεκτρονικούς στην ηχοληψία και υπόκειται ειδικότερα στις υπηρεσιακές οδηγίες του Διευθυντή του οικείου Κλάδου. Η επάρκεια των ως άνω τεχνικών αποδεικνύεται εξ ειδικών σπουδών και προϋπηρεσίας στη Ραδιοφωνία.

 

Άρθρο 11
Πόροι της Υπηρεσίας

1. Πόροι της Υπηρεσίας είναι:

α) οι νομοθετημένοι πόροι για την έκδοση του επίσημου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», οι οποίοι διατίθενται αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση του Κλάδου Εκδόσεων (άρθρα 3 του ν.δ. 83/1946 και 2 του ν.δ. 228/1973)·

β) διατιθέμενες πιστώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή επιχορηγήσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, των Ιερών Μητροπόλεων και των λοιπών Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου·

γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και εισφορές·

δ) τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και πόροι χρηματοοικονομικών προϊόντων·

ε) τα κατά Κλάδο της Υπηρεσίας πάσης φύσεως έσοδα, όπως έσοδα από διαφημίσεις στους Κλάδους, έσοδα από αξιοποίηση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Υπηρεσίας, καθώς και από την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων Διεθνών ή Ελληνικών Οργανισμών.

2. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή Διοικήσεως, οι δε κληρονομίες πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

Άρθρο 12
Προϋπολογισμός

1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Ο προϋπολογισμός είναι ενιαίος, περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς των Κλάδων με τα ειδικώς προβλεπόμενα έσοδα - έξοδα ανά Κλάδο. Περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς των Κλάδων, οι οποίοι υποβάλλονται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών μέσω του Διευθυντή του Κλάδου στον Συντονιστή και μέσω αυτού στην Επιτροπή Διοικήσεως, ψηφίζεται από την Ε.Δ. το αργότερο μέσα στον μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου έτους το οποίο αφορά και κατόπιν υποβάλλεται προς έγκριση στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

3. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως της διαδικασίας της προηγουμένης παραγράφου.

 

Άρθρο 13
Απολογισμός - Ισολογισμός

1. Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου συντάσσεται ο ενιαίος απολογισμός των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων του προηγουμένου οικονομικού έτους. Ο ενιαίος απολογισμός περιλαμβάνει τους απολογισμούς των Κλάδων, οι οποίοι υποβάλλονται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών μέσω του Διευθυντή του Κλάδου στον Συντονιστή και μέσω αυτού στην Επιτροπή Διοικήσεως προς έγκριση μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους το οποίο αφορά.

2. Ο απολογισμός απεικονίζεται σε ενιαίο κείμενο, διαιρούμενο στους επί μέρους Κλάδους και αναπτύσσεται σε ιδιαίτερες στήλες, στις οποίες αναγράφονται:

α) τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα· β) τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα· γ) οι διαφορές μεταξύ τους· δ) το ταμειακό υπόλοιπο που προκύπτει.

3. Με τον ενιαίο απολογισμό συντάσσεται γενικός ισολογισμός, στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία της Υπηρεσίας που υπάρχουν στις 31 Δεκεμβρίου.

4. Ο ενιαίος απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του επόμενου έτους το οποίο αφορά στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο προς έγκριση.

 

Άρθρο 14
Τηρούμενα βιβλία

1. Τα βιβλία που τηρεί η Υπηρεσία είναι τα εξής:

α) το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις και οι πράξεις της·

β) το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.·

γ) το βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά οι πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμές·

δ) το βιβλίο Απογραφών, στο οποίο καταχωρίζονται κάθε έτος λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία, ο απολογισμός και ο ισολογισμός·

ε) το βιβλίο Υλικού, με το οποίο παρακολουθείται η εισαγωγή, η εξαγωγή και το υπόλοιπο των διαφόρων πραγμάτων της Υπηρεσίας.

2. Η Επιτροπή Διοικήσεως μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να αποφασίσει την τήρηση και άλλων βιβλίων ή στοιχείων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. και των Κλάδων αυτής.

 

Άρθρο 15
Δικαιολογητικά διαχειρίσεως

1. Για κάθε είσπραξη εκδίδεται γραμμάτιο εισπράξεως από τριπλότυπο βιβλίο γραμματίων, θεωρημένο από τον Συντονιστή, αριθμημένο κατ’ αύξοντα αριθμό, στο οποίο υπογράφει ο πληρώσας και ο εισπράξας. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον πληρώσαντα, το πρώτο αντίγραφο επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά εισπράξεως και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος.

2. Για κάθε δαπάνη, στο πλαίσιο των προβλέψεων του προϋπολογισμού, εκδίδεται χρηματικό ένταλμα πληρωμής από τριπλότυπο βιβλίο ενταλμάτων, θεωρημένο από τον Συντονιστή, αριθμημένο κατ’ αύξοντα αριθμό, το οποίο υπογράφεται από τον Συντονιστή και τον Προϊστάμενο Οικονομικών, ή εάν αφορά δαπάνη Κλάδου από τον Προϊστάμενο Οικονομικών και τον Διευθυντή του Κλάδου που αφορά η δαπάνη. Στο πρωτότυπο, το οποίο αποτελεί τον τίτλο πληρωμής, επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά της δαπάνης, το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο Λογιστήριο και το τρίτο στο στέλεχος.

 

Άρθρο 16
Έλεγχος

Η Υπηρεσία υπόκειται στον ιεραρχικό έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας της Δ.Ι.Σ. Ο έλεγχος αυτός ασκείται αυτεπαγγέλτως, εάν κριθεί αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της τρεχούσης Συνοδικής Περιόδου, εάν δε η σχετική πράξη έχει εκδοθεί κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ο έλεγχος δύναται να ασκηθεί και κατά την αμέσως επόμενη Συνοδική περίοδο. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Δ.Ι.Σ. κατά οποιασδήποτε εκτελεστής πράξεως οργάνου της Υπηρεσίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την οποία έλαβε γνώση της πράξεως αυτής. Η Δ.Ι.Σ. δύναται να ακυρώσει ή και να τροποποιήσει την πράξη.

 

Άρθρο 17
Σφραγίδα Επιτροπής

Η Υπηρεσία έχει σφραγίδα κυκλική, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της: «Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος» και στο κέντρο φέρει την πρωτοχριστιανική παράσταση του Καλού Ποιμένος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΛΑΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

Άρθρο 18
Διεύθυνση Κλάδου Ραδιοφωνίας

Ο Κλάδος της Ραδιοφωνίας, συσταθείς διά του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21/1999), λειτουργεί και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 19
Σκοποί

1. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός (Ρ/Σ) της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι εκκλησιαστικός υπό την έννοια ότι εκφράζει και υπηρετεί το Σώμα της Εκκλησίας, το συγκροτούμενο σε Μητροπόλεις και Ενορίες εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Η έκφραση και διακονία του Σώματος της Εκκλησίας δύναται να λειτουργήσει ραδιοφωνικώς στα εξής πεδία:

α) της μεταδόσεως του μηνύματος του Ευαγγελίου και της εμβαθύνσεως στο ορθόδοξο φρόνημα και την παράδοση της Εκκλησίας,

β) της εξοικειώσεως των ακροατών προς τις εκφάνσεις του πολιτισμού, τον οποίον παρήγαγε ανά τους αιώνας το εκκλησιαστικό γεγονός (μουσική, ποίηση και ανάλυση των «σχολών» ή των κορυφαίων της ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, ενδυματολογίας, ποικιλτικής, αλλά και της λατρευτικής δραματουργίας κ.λπ.,

γ) της υπομνήσεως του νοήματος, ήτοι της σημασίας για τη ζωή του σημερινού ανθρώπου στοιχείων του εκκλησιαστικού βίου όπως ο ημερήσιος, εβδομαδιαίος και ετήσιος κύκλος της εκκλησιαστικής λατρείας, οι περίοδοι και οι πρακτικές της νηστείας και της ασκήσεως εν γένει, οι ιερές πράξεις και οι τελετές (αγιασμός, κηδεία, μνημόσυνο, σαραντισμός κ.λπ.),

δ) της ολοπλεύρου και ισομερούς ενημερώσεως για τα συμβαίνοντα στις Ιερές Μητροπόλεις εντός της δικαιοδοσίας της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας,

ε) της ενημερώσεως για τα συμβαίνοντα στον ορθόδοξο χώρο, τον διαχριστιανικό κόσμο και τον Ελληνισμό της Διασποράς (δραστηριότητες, προβλήματα, θεολογικά συνέδρια, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, πατερικών κειμένων, οπτικοακουστικών εκδόσεων κ.λπ.).

2. Η έκφραση και διακονία του Σώματος της Εκκλησίας υπό του Ραδιοφωνικού Σταθμού αποκλείει κάθε ίχνος ιδεολογικής προπαγάνδας ή πολεμικής αντιπαραθέσεως ή σκανδαλοθηρίας ή περιχαρακώσεως ή εσωστρεφείας και εν γένει διακρίσεων, οι οποίες προκαλούν φόβο έναντι παντός ετέρου και διαφορετικού. Προς τον σκοπό τούτο, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός αρθρώνει λόγο ανεξι-κάκως εντός ενός περιβάλλοντος πολυπολιτισμικού, με σεβασμό έναντι κάθε μορφής ετερότητας και διαμορφώνει παρουσία ως φορέας εκφράσεως εν τω κόσμω της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας, εμβαθύνοντας μακροθύμως στην αξία και αξιοπρέπεια του ανθρωπίνου προσώπου και την οικουμενική ιδέα της κοινότητος. Λειτουργεί δε ως δίαυλος επικοινωνίας μετά της διανοήσεως, προωθώντας τον διάλογο με τα πνευματικά ρεύματα της κοινωνίας.

 

Άρθρο 20
Διευθυντής Κλάδου Ραδιοφωνίας

1. Στον Κλάδο Ραδιοφωνίας προΐσταται ο Διευθυντής Ραδιοφωνίας, διοριζόμενος υπό της Επιτροπής Διοικήσεως (Ε.Δ.) της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αυτής. Ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει σε υπάλληλο του Κλάδου την αναπλήρωσή του δι’ ειδικής αποφάσεώς του.

2. Ο Διευθυντής Ραδιοφωνίας δέον να έχει προϋπηρεσία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή την Ενημέρωση ή την εν γένει παραγωγή Προγραμμάτων και έργων του λόγου και θεολογική παιδεία, η οποία πιστοποιείται από κατοχή πτυχίου Θεολογίας.

3. Ο Διευθυντής Ραδιοφωνίας:

α. καλούμενος υπό του Προέδρου παρίσταται άνευ ψήφου στην Επιτροπή Διοικήσεως και παρέχει εξηγήσεις δι’ οιονδήποτε ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες αυτού·

β. ορίζει τους Υπευθύνους τομέων της Ραδιοφωνίας και λαμβάνει αποφάσεις για το απασχολούμενο σε αυτούς μόνιμο ή με κάθε είδους συνεργασία προσωπικό, τοποθετεί και μετακινεί αναλόγως προς τις ανάγκες του ραδιοφώνου, εντός των υπηρεσιών αυτού, το υπηρετούν προσωπικό, εισηγείται στην Ε.Δ. τις αμοιβές των μη μονίμων υπαλλήλων και συνεργατών και αποφασίζει κάθε έκτακτη δαπάνη, αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού και την ποιότητα του προγράμματος, αποφασίζει την παροχή αδειών, εισηγείται τη λύση της συνεργασίας μετά των μη μονίμων εργαζομένων του Κλάδου Ραδιοφωνίας στην Ε.Δ., εκτελεί πληρωμές βάσει των υπό του Προϋπολογισμού προβλεπομένων πιστώσεων και συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα του Κλάδου Ραδιοφωνίας·

γ. είναι Υπεύθυνος για το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού λαμβάνων υπ’ όψιν του στην κατάρτιση του προγράμματος τις προτάσεις της Επιτροπής προγράμματος του οικείου Τμήματος. Εισηγείται το πρόγραμμα προς την Επιτροπή Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. προς έγκριση·

δ. έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Κλάδου της Ραδιοφωνίας·

ε. ασκεί τον έλεγχο και έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Κλάδου Ραδιοφωνίας και πάσης άλλης υπηρεσίας υπαγομένης σε αυτή, υφισταμένης ή συσταθησομένης, και φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό (ψηφιοποίηση κ.λπ.) και την ανά τον κόσμο δορυφορική ή ψηφιακή μετάδοση του σήματος του ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και τη δικτύωση αυτής και μέσω Διαδικτύου (Internet)·

στ. κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά των υποκειμένων σε αυτόν υπαλλήλων του Κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων·

ζ. πραγματοποιεί τις πληρωμές δαπανών του Κλάδου εντός των πιστώσεων του Προϋπολογισμού·

η. αποφασίζει και πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ μηνιαίως για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών χωρίς προηγούμενη απόφαση της Ε.Δ., ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται να προηγηθεί απόφαση της Ε.Δ.

 

Άρθρο 21
Τομείς του Κλάδου Ραδιοφωνίας

Στον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. λειτουργούν οι ακόλουθοι Τομείς, οι υπεύθυνοι των οποίων ορίζονται από τον Διευθυντή του Κλάδου:

1. Τομέας Ροής Προγράμματος

Ο υπεύθυνος ροής προγράμματος παρακολουθεί καθημερινώς την τεχνικώς ορθή εφαρμογή και εκπομπή του Προγράμματος (ροή), παρεμβαίνει σε αυτήν σε περιπτώσεις εκτάκτους, αναδιατάσσει το ημερήσιο πρόγραμμα επί ανακυπτούσης αδυναμίας τηρήσεώς του κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Διευθυντού. Ο Υπεύθυνος προβαίνει κατ’ έτος, όσον αφορά την ποιότητα ροής, στην υποβολή αξιολογήσεως του προσωπικού του Κλάδου προς τον Διευθυντή.

2. Τομέας Πωλήσεων

α. Απαιτείται ο Υπεύθυνος Πωλήσεων να έχει προϋπηρεσία στην ευρύτερη διαφημιστική αγορά.

β. Ο Τομέας Πωλήσεων χαράσσει και εισηγείται αρμοδίως την εμπορική πολιτική, καταρτίζει και υποβάλλει, στις αρμόδιες κρατικές ή λοιπές υπηρεσίες, τιμοκατάλογο παντός είδους διαφημίσεων και χορηγιών, επικοινωνεί με τους μεσίτες διαφημιστικών μέσων, τους διαφημιστές και μεμονωμένες επιχειρήσεις προς προβολή αυτών ή με σκοπό τυχόν πωλήσεις μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, προβάλλει, με συμψηφισμό, τον Ραδιοφωνικό Σταθμό προς τα άλλα μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, παρακολουθεί την ακροαματικότητα ως προς το εμπορικό της ενδιαφέρον, αναθέτει και επιμελείται την παραγωγή και έκδοση βιβλίων ως και οπτικο/ ηχητικών εκδόσεων επί των πεδίων ενδιαφέροντος του Ραδιοφωνικού Σταθμού (ιδίως βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική), οργανώνει και λειτουργεί τομείς πωλήσεων μέσω Διαδικτύου και πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

γ. Η εμπορική πολιτική δύναται να αφορά μόνον την προβολή και διακίνηση ειδών, τα οποία δεν απάδουν στο εκκλησιαστικό ήθος.

3. Τομέας Δημοσίων Σχέσεων Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για τη δημοσιοποίηση του έργου του Κλάδου Ραδιοφωνίας της Εκκλησίας διά παντός πρόσφορου μέσου, εισηγείται πολιτική προβολής στον Διευθυντή, δημιουργεί και λειτουργεί, ομαλώς, δίκτυο σχέσεων και αλληλοπροβο-λής με άλλα μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, διοργανώνει εκδηλώσεις για την ανάδειξη εκπομπών ή του συνόλου του προγράμματος και φροντίζει για την απάμβλυνση και ακύρωση τυχόν δυσμενών εντυπώσεων εις βάρος του Κλάδου Ραδιοφωνίας διά της παροχής πληροφοριών και εξηγήσεων στα εμπλεκόμενα μέρη.

4. Τομέας Προγράμματος

α. Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού αποτελείται κυρίως:

-  Από εκπομπές λόγου αμιγώς διδακτικές, παιδαγωγικές, κοινωνικής επικαιρότητας και ενημερωτικές εκπομπές αφορώσες θέματα πίστεως, ερμηνείας των δογμάτων, εκκλησιαστικής ιστορίας και συναφών θεμάτων προς προβολή της εκκλησιαστικής παραδόσεως και ακολούθως προβολής και της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού εν γένει, άνευ αναφορών της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και άνευ κομματικών τοποθετήσεων και αποχρώσεων.

- Από Δελτία ειδήσεων μονόλεπτα ή και μεγαλύτερης διάρκειας, με βάση τον χαρακτηρισμό του ραδιοφωνικού σταθμού από το Ε.Σ.Ρ. ως θεματικού θρησκευτικού περιεχομένου, με εστίαση κυρίως σε θέματα της τρέχουσας θρησκευτικής και εκκλησιαστικής επικαιρότητος.

β. Ο Διευθυντής του Κλάδου δύναται, εάν οι ανάγκες το απαιτούν, να ορίζει υπάλληλο με δημοσιογραφική ιδιότητα ως Αρχισυντάκτη, ο οποίος θα εισηγείται σε αυτόν τις κατευθυντήριες γραμμές της εκκλησιαστικής ενημερώσεως και θα συντάσσει τα δελτία ειδήσεων ή θα τα εποπτεύει και θα έχει την ευθύνη της κινήσεως των εξωτερικών συνεργείων ηχοληψίας και στηρίξεως των ενημερωτικών ρεπορτάζ θρησκευτικού και εκκλησιαστικού περιεχομένου.

γ. Ο Διευθυντής του Κλάδου δύναται να συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος εκ τριών μελών, αμισθί, διοριζομένων υπ’ αυτού με την έγκριση της Επιτροπής Διοικήσεως επί διετεί θητεία, η οποία δύναται να ανανεούται. Τα μέλη δέον όπως είναι επιστήμονες υψηλής θεολογικής ή φιλολογικής ή μουσικής ή λαογραφικής καταρτίσεως ή πρόσωπα με εγνωσμένη εμπειρία ή εξειδίκευση στην παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή Προγράμματος συγκαλείται σε συνεδρίαση υπό του Διευθυντού, ορίζοντος το θέμα της συνεδριάσεώς της, και καταρτίζει προτάσεις προς αυτόν ως προς το περιεχόμενο, τους άξονες και τη θεματολογία του Προγράμματος, τις εκπομπές και προτείνει τους παραγωγούς.

δ. Ο Διευθυντής δύναται να συγκροτεί Επιτροπή Ποιότητος, με σκοπό υποβολής προτάσεων προς αυτόν επί της ποιότητας του προγράμματος. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται εκ τριών έως πέντε μελών, διοριζομένων υπό του Διευθυντού επί διετεί θητεία (δυναμένη να ανα-νεούται). Η Επιτροπή σύγκειται εξ ενός θεολόγου, ενός φιλολόγου, ενός ειδικού επί θεμάτων ορθοφωνίας, ενός μουσικού και ενός προσώπου με εμπειρία στις ραδιοφωνικές παραγωγές. Κάθε μέλος της Επιτροπής Ποιότητος οφείλει να παρακολουθεί το Πρόγραμμα του Σταθμού και δύναται οποτεδήποτε αυτεπαγγέλτως, οπωσδήποτε δε ανά τρίμηνο, να αξιολογεί το Πρόγραμμα και άπαντες τους παραγωγούς του, ως και να προβαίνει συναφώς στη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων προς τον Διευθυντή. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητος συμμετέχουν αφιλοκερδώς, εκτός εάν η Ε.Δ. αποφασίσει την παροχή αμοιβής. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητος, εν αντιθέσει προς τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος, δεν δύνανται να είναι και παραγωγοί εκπομπών.

5. Οι ως άνω τομείς συνιστούν λειτουργικές πτυχές της δραστηριότητας του Κλάδου Διαδικτύου και δεν αποτελούν επιμέρους οργανικές μονάδες.

 

Άρθρο 22
Ειδικός Σύμβουλος

α. Παρά τω Διευθυντή Ραδιοφωνίας δύναται να υπηρετεί Ειδικός Σύμβουλος, ο διορισμός του οποίου αποφασίζεται υπό της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού Ραδιοφωνίας, οσάκις τούτο κριθεί απαραίτητο.

β. Ο Ειδικός Σύμβουλος δέον να έχει επαρκή προϋπηρεσία στη διοίκηση επιχειρήσεων αναλόγων προς τη Ραδιοφωνία Επιχειρήσεων ή Μέσων και στους τομείς Προγράμματος και Ενημερώσεως και παραγωγής λόγου.

γ. Συμβουλεύει τον Διευθυντή Ραδιοφωνίας για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση, λειτουργία και επέκταση της Ραδιοφωνίας και των επί μέρους τομέων αυτής.

 

Άρθρο 23

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος (έμψυχο δυναμικό και υλικός εξοπλισμός) υπάγεται στη Διεύθυνση του Κλάδου Ραδιοφωνίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

 

Άρθρο 24
Σκοποί Κλάδου Εκδόσεων

1. Οι σκοποί της Υπηρεσίας, σχετιζόμενοι με τον συσταθέντα διά του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού (ΦΕΚ Α΄21/1999) Κλάδο Εκδόσεων, εκτελούνται ιδίως διά της εκδόσεως και κυκλοφορίας των περιοδικών ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΑ, των θυγατρικών εκδόσεων αυτών, διά της εκδόσεως βιβλίων και εντύπων, ως και των κατ’ εντολήν της Ιεράς Συνόδου εντύπων και ενημερωτικών δελτίων.

2. Τα ανωτέρω περιοδικά και οι λοιπές εκδόσεις αποβλέπουν στην επίτευξη του εξ αρχής τεθέντος για το καθένα σκοπού. Το περιοδικό ΕΚΚΛΗΣΙΑ διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 εδάφ. ια΄ του ν. 590/1977.

3. Για την έκδοση νέων περιοδικών, δελτίων ή εντύπων απαιτείται απόφαση της Ε.Δ., κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης εισηγήσεως από τον Διευθυντή του Κλάδου. Η εισήγηση δέον να αιτιολογεί επαρκώς την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της εκδόσεως, να προβλέπει δε και την απαιτούμενη δαπάνη, ως και τον τρόπο καλύψεως αυτής.

 

Άρθρο 25
Προσωπικό του Κλάδου Εκδόσεων

1. Ο Κλάδος Εκδόσεων στελεχώνεται από: α. τον Διευθυντή του Κλάδου και β. το προσωπικό που απασχολείται στις εκδόσεις του Κλάδου.

2. Με πράξη του Προέδρου της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Κλάδου, τοποθετείται στα επί μέρους Τμήματα και Γραφεία το πάσης φύσεως υπηρετούν προσωπικό.

 

Άρθρο 26
Διορισμός και αρμοδιότητες Διευθυντή

1. Καθήκοντα Διευθυντή του Κλάδου Εκδόσεων ανατίθενται από την Επιτροπή Διοικήσεως, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αυτής, σε πρόσωπο (κληρικό ή λαϊκό) διακρινόμενο για τη θεολογική, διοικητική και εκδοτική κατάρτισή του. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να είναι πτυχιούχος Α.Ε.I., κατά προτίμηση Θεολογίας. Η ανάθεση γίνεται επί τριετεί θητεία, δυναμένη να ανανεωθεί.

2. Ο Διευθυντής του Κλάδου Εκδόσεων δύναται να αμείβεται διά της χορηγήσεως σε αυτόν, αντί μισθού, μηνιαίας αμοιβής υπό μορφήν συγγραφικών δικαιωμάτων, καθοριζομένης και αναθεωρουμένης υπό της Επιτροπής.

3. Ο Διευθυντής του Κλάδου Εκδόσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. ενημερώνει τον Πρόεδρο και την Επιτροπή, μετέχων άνευ ψήφου στις συνεδρίες αυτής, οσάκις συζητούνται σημαντικά θέματα του Κλάδου·

β. αποφασίζει για τη στρατηγική του Κλάδου, έχει την ευθύνη της αποδοτικής λειτουργίας αυτού και του Τμήματος Συντάξεως, διευθύνει και συντονίζει το έργο του συντακτικού και διοικητικού προσωπικού·

γ. εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. περί της τοποθετήσεως στο Γραφείο Συντάξεως του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού·

δ. υπογράφει την αλληλογραφία για λογαριασμό του Κλάδου Εκδόσεων·

ε. υπογράφει για το τελικό «τυπωθήτω» της ύλης των επί μέρους εκδόσεων μαζί με τον Υπεύθυνο Συντάξεως του οικείου περιοδικού και δύναται να αρθρογραφεί στα υπ’ αυτού διευθυνόμενα περιοδικά και έντυπα·

στ. διευθύνει τις εργασίες των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών και εντύπων·

ζ. καθορίζει, εντός του πλαισίου της παρεχομένης από την Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. εξουσιοδοτήσεως, το ύψος της αμοιβής για τα συγγραφικά δικαιώματα των μη τακτικών συνεργατών των περιοδικών. Αμοιβή υπερβαίνουσα το ύψος της δοθείσης εξουσιοδοτήσεως χρήζει προηγουμένης εγκρίσεως από την Ε.Δ.·

η. έχει την ευθύνη εκτελέσεως του προϋπολογισμού του Κλάδου·

θ. επιμελείται, σε συνεργασία μετά του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών, της συντάξεως του σχεδίου του προϋπολογισμού του Κλάδου Εκδόσεων·

ι. προσυπογράφει μετά του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών τα χρηματικά εντάλματα για τις δαπάνες του Κλάδου Εκδόσεων εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού·

ια. πραγματοποιεί τις πληρωμές δαπανών του Κλάδου·

ιβ. αποφασίζει και πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ μηνιαίως για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών χωρίς προηγούμενη απόφαση της Ε.Δ., ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται να έχει προηγηθεί απόφαση της Ε.Δ.·

ιγ. δύναται να εκπροσωπεί, κατόπιν ρητής εξουσιοδοτήσεως, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ενώπιον πάσης Αρχής ή Δικαστηρίου, για ζητήματα του Κλάδου·

ιδ. συντάσσει και υπογράφει τις εκθέσεις αξιολογήσεως του προσωπικού του Κλάδου (ως α΄ κριτής των προϊσταμένων και ως β΄ κριτής των λοιπών υπαλλήλων)·

ιε. κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά των υποκειμένων σε αυτόν υπαλλήλων του Κλάδου Εκδόσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων.

 

Άρθρο 27
Διάρθρωση του Κλάδου Εκδόσεων

Στη Διεύθυνση του Κλάδου Εκδόσεων υπάγονται τα Γραφεία Συντάξεως των περιοδικών ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΑ και το Γραφείο του Διευθυντή.

 

Άρθρο 28
Αρμοδιότητες οργανικών μονάδων

1. Το Γραφείο του Διευθυντή του Κλάδου Εκδόσεων επικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Υποστηρίζεται είτε από υπάλληλο του οικείου Κλάδου, οριζόμενο υπό του Διευθυντή, είτε από υπάλ-

ληλο της Γραμματείας του Τμήματος Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

2. α. Τα Γραφεία Συντάξεως των περιοδικών (ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ και ΘΕΟΛΟΓΙΑ) και λοιπών εκδόσεων μεριμνούν για την εύρυθμη έκδοση και διεκπεραίωσή τους.

β. Για έκαστο περιοδικό ή έντυπο ορίζεται υπό της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ο κατά νόμον Υπεύθυνος Συντάξεως μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Κλάδου. Είναι δυνατόν πλείονες εκδόσεις να έχουν τον ίδιο Υπεύθυνο.

γ. Ο Υπεύθυνος Συντάξεως εκάστου περιοδικού έχει την ευθύνη της θεματολογίας, της συγκέντρωσης της προς δημοσίευση ύλης, τον έλεγχο αυτής από πλευράς θεολογικής και γλωσσικής. Ο Υπεύθυνος Συντάξεως δύναται να λαμβάνει αμοιβή για συγγραφικά δικαιώματα.

δ. Για την ενίσχυση και προαγωγή της ποιότητας των περιοδικών δύναται να συσταθεί Συντακτική Επιτροπή ανά περιοδικό, τα μέλη της οποίας διορίζονται υπό της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση του Διευθυντή του παρόντος Κλάδου. Τις εργασίες αυτής διευθύνει ο Διευθυντής του Κλάδου Εκδόσεων και συμμετέχει σε αυτές και ο Υπεύθυνος Συντάξεως εκάστου περιοδικού ή εντύπου. Η ιδιότητα των μελών της Συντακτικής Επιτροπής είναι τιμητική και άμισθη και η διάρκειά της ορίζεται από την Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

 

Άρθρο 29
Σφραγίδα

Ο Κλάδος Εκδόσεων έχει την προβλεπομένη σφραγίδα της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., στην οποία προστίθεται στο εσωτερικό ημικύκλιο η ένδειξη: «ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

Άρθρο 30
Διεύθυνση Κλάδου Διαδικτύου και Ψηφιακών Μέσων

Η λειτουργία της Διεύθυνσης Κλάδου Διαδικτύου και Ψηφιακών Μέσων (internet, video, dvd, cd-rom κ.λπ.) της Υπηρεσίας, ο οποίος θα καλείται στο εξής για λόγους συντομίας «Κλάδος Διαδικτύου», συσταθείς διά του υπ’ αριθμ. 114/1998 Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21/1999), διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 31
Σκοποί και κύριες δραστηριότητες

1. Γενικός σκοπός του Κλάδου Διαδικτύου είναι η αξιοποίηση των μέσων που προσφέρονται από τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης προς όφελος της εκκλησιαστικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και κατήχησης, σε αναφορά προς το ορθόδοξο ήθος και φρόνημα, την εκκλησιαστική παράδοση και λατρεία και την ανάδειξη των αρχών του Ευαγγελίου και της Ορθοδοξίας. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργία του Κλάδου Διαδικτύου υπηρετεί τους σκοπούς της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και τις συναφείς ανάγκες ενημέρωσης και επικοινωνίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (της Ιεράς Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου κ.ά.) και των λοιπών Κλάδων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.,

όπως αυτές ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Προς επίτευξη των ως άνω σκοπών ο Κλάδος Διαδικτύου αξιοποιεί κυρίως τα ακόλουθα μέσα: α) Διαδίκτυο (internet), β) επιστολική επικοινωνία και ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (e-mail, newsletters κ.λπ.), γ) ηλεκτρονική αναπαραγωγή και αρχειοθέτηση αρχειακού υλικού, δ) οπτικο-ακουστικά και λοιπά εκδοτικά μέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας (video, cd-rom, dvd-rom, δίσκοι, κασσέτες, ψηφιακές εκδόσεις κ.λπ.).

3. Με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη, προβολή και τεχνική-διοικητική υποστήριξη των ως άνω κύριων δραστηριοτήτων του, ο Κλάδος Διαδικτύου μπορεί να αναπτύσσει κάθε άλλη πρόσφορη δραστηριότητα (όπως οργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή εκτάκτων εντύπων εκδόσεων, αναζήτηση χορηγιών και κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων, εκτέλεση ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, προώθηση διεθνών συνεργασιών κ.λπ.).

 

Άρθρο 32
Διευθυντής Κλάδου Διαδικτύου

1. Ο Κλάδος Διαδικτύου διοικείται από τον Διευθυντή Διαδικτύου, ο οποίος διορίζεται από την Επιτροπή Διοικήσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αυτής.

2. Ο Διευθυντής Διαδικτύου ασκεί τη διεύθυνση του Κλάδου Διαδικτύου. Σχεδιάζει, συντονίζει και ελέγχει τη δραστηριότητα του Κλάδου και έχει την ευθύνη της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπαγομένων εις αυτόν υπηρεσιών, καθώς και πάσης άλλης υπηρεσίας υπαγομένης στον Κλάδο Διαδικτύου, υφισταμένης ή συσταθησομένης. Φροντίζει για τη συνεργασία και την εναρμόνιση των ως άνω υπηρεσιών με τις λοιπές υπηρεσίες της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. και των λοιπών Εκκλησιαστικών Οργανισμών.

3. Στο πλαίσιο της ως άνω γενικής ευθύνης του, ο Διευθυντής Διαδικτύου έχει τα εξής ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

α. παρίσταται άνευ ψήφου στην Ε.Δ., όπου καλούμενος υπό του Προέδρου της εισηγείται και παρέχει εξηγήσεις για τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του·

β. επιμελείται, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Οικονομικών της Υπηρεσίας, της συντάξεως του Προϋπολογισμού του Κλάδου Διαδικτύου και εισηγείται μέσω του Συντονιστή την ψήφιση αυτού στην Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.·

γ. πραγματοποιεί τις πληρωμές δαπανών του Κλάδου εκ των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Κλάδου·

δ. αποφασίζει και πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ μηνιαίως για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών χωρίς προηγούμενη απόφαση της Ε.Δ., ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται να προηγηθεί απόφαση της Ε.Δ.·

ε. προσυπογράφει μετά του αρμοδίου του Τμήματος Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. τα χρηματικά εντάλματα για τις δαπάνες του Κλάδου Διαδικτύου·

στ. αποφασίζει για τη στρατηγική του Κλάδου Διαδι-κτύου·

ζ. ορίζει τους Υπευθύνους των Τομέων του Κλάδου Διαδικτύου. Αναθέτει καθήκοντα, τοποθετεί στις υφιστάμενες θέσεις και μετακινεί εντός των τμημάτων του Κλάδου το απασχολούμενο μόνιμο ή με κάθε είδους συνεργασία υπηρετούν προσωπικό, αναλόγως προς τις ανάγκες του Κλάδου·

η. φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών διά της συνεχούς παρακολουθήσεως των τεχνολογικών εξελίξεων και της εφαρμογής των στις υπό του Κλάδου παρεχόμενες υπηρεσίες·

θ. υπογράφει την αλληλογραφία για λογαριασμό του Κλάδου Διαδικτύου·

ι. δύναται να εκπροσωπεί, αυτοπροσώπως ή διά της υπογραφής του, τον Πρόεδρο της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ενώπιον πάσης νόμιμης Αρχής ή Δικαστηρίου και γενικώς ενώπιον κάθε τρίτου, για ζητήματα του Κλάδου Διαδικτύου κατόπιν ρητής εξουσιοδοτήσεως εκ μέρους του Προέδρου·

ια. κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά των υποκειμένων σε αυτόν υπαλλήλων του Κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων.

 

Άρθρο 33
Τομείς Κλάδου Διαδικτύου

1. Η δραστηριότητα του Κλάδου Διαδικτύου διακρίνεται σε τρεις βασικούς Τομείς:

α. Τομέας Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. β. Τομέας Ψηφιακής Αρχειοθήκης και Ειδικών Παραγωγών. γ. Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Οι ως άνω τομείς συνιστούν επιμέρους λειτουργικές πλευρές της δραστηριότητας του Κλάδου Διαδικτύου και δεν αποτελούν οργανικές μονάδες. Οι Υπεύθυνοι των Τομέων και οι ειδικές αρμοδιότητές τους, καθώς και τα καθήκοντα του προσωπικού και των συνεργατών του Κλάδου, που υπάγονται σε κάθε Τομέα, ορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Διευθυντού του Κλάδου Διαδικτύου, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στο άρθρο 31 περ. ζ΄ του παρόντος Κανονισμού.

3. Ο Τομέας Ενημερώσεως και Επικοινωνίας περιλαμβάνει τις εξής ειδικότερες λειτουργίες:

i) ενημέρωση μέσω του Διαδικτύου (internet), ii) ενημέρωση μέσω Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων (news-letters κ.λπ.),

iii) ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν τα κοινωνικά ζητήματα, την πολιτιστική και καλλιτεχνική κίνηση, τη θεολογία, τις θρησκείες, τις επιστήμες, την ιστορία, τη φιλοσοφία, και άλλα θέματα θρησκευτικού, πνευματικού, ηθικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα μεριμνά για τη δημοσιογραφική προβολή των ανακοινώσεων και της δραστηριότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Προέδρου της Δ.Ι.Σ., των Συνοδικών Επιτροπών, των Υπηρεσιών και Οργάνων και των λοιπών Κλάδων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

4. Ο Τομέας Ψηφιακής Αρχειοθήκης και Ειδικών Παραγωγών έχει ως κύριο αντικείμενο την ψηφιακή αναπαραγωγή, αρχειοθέτηση, δημοσίευση και εν γένει αξιοποίηση, μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών παραγωγών, πάσης φύσεως αρχειακού ή ετέρου διαθέσιμου υλικού, εκκλησιαστικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, που προέρχεται από τους λοιπούς Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ή άλλη εκκλησιαστική πηγή, καθώς και από κάθε τρίτον. Μπορεί επίσης να προβαίνει σε νέες διαδικτυακές και άλλης φύσεως παραγωγές εκκλησιαστικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας προς τούτο το διαδίκτυο και τα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (video, cd-rom, dvd-rom, δίσκοι, ψηφιακές εκδόσεις κ.λπ.).

5. Η λογιστική παρακολούθηση και υποστήριξη του Κλάδου Διαδικτύου γίνεται από το Τμήμα Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

 

Άρθρο 34
Υφιστάμενη λειτουργία του Κλάδου Διαδικτύου

1. Η δραστηριότητα του Κλάδου Διαδικτύου περιλαμβάνει και τις εξής λειτουργίες:

α. Μέριμνα για την λειτουργία και τακτική ενημέρωση των ακολούθων ιστοσελίδων:

i. www.ecclesia.gr: Η επίσημη Διαδικτυακή Πύλη της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέχει ενημέρωση διά της αναρτήσεως των Δελτίων Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ειδήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες και το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Φιλοξενεί σε ηλεκτρονική μορφή τις περιοδικές εκδόσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρέχει ζωντανή μετάδοση του προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος μέσω διαδικτύου. Παρέχει πληροφορίες για τη Διοικητική Οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς Συνόδου. Αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις, τα μηνύματα, τις εγκυκλίους, τα ανακοινωθέντα, τις επιστολές και τα Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

ii. www.discussion.gr: Ιστοσελίδα «συζητήσεις». Φιλοξενεί συζητήσεις και προωθεί τον διάλογο μέσω του διαδικτύου.

iii. www.cultura.gr: Διαδικτυακή πολιτιστική επιθεώρηση (μαγκαζίνο).

iv. www.artopos.gr: Η διαδικτυακή Πολιτιστική Πύλη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Προσφέρει ενημέρωση σε θέματα που αφορούν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Βυζαντινή Τέχνη και την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση. Επίσης, παρέχει πρόσβαση στις λοιπές ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουν πολιτιστικό αρχειακό υλικό.

v. www.myriobiblos.gr: Η διαδικτυακή Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Περιλαμβάνει ποικιλία κειμένων (άρθρων, βιβλίων κ.λπ.) και άλλου αρχειακού υλικού (video κ.λπ.), σε εννέα γλώσσες.

vi. www.eikastikon.gr: Η διαδικτυακή Πινακοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αρχειοθετεί ποικιλία εικαστικών έργων τέχνης.

vii. www.musicale.gr: Η διαδικτυακή Δισκοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αρχειοθετεί ποικιλία ηχητικών αρχείων (βυζαντινής, κλασικής, παραδοσιακής μουσικής κ.ά.).

viii. www.aula.gr: Μια διαδικτυακή Αρχειοθήκη με επιλεγμένα ψηφιακά αρχεία διαφόρων μορφών (video, power point, κ.ά.).

β. Σύνταξη και αποστολή με e-mail του ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Δελτίου (newsletter) «Πρόναος».

γ. Επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο και διεκπεραίωση των θεμάτων της Υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής επικοινωνίας (e-mail).

2. Εκ της ήδη υφισταμένης, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, δραστηριότητας του Κλάδου Διαδικτύου υπάγονται στον Τομέα Ενημερώσεως και Επικοινωνίας οι ακόλουθες λειτουργίες:

α. Γενική φροντίδα για την λειτουργία και ανανέωση των ιστοσελίδων: www.ecclesia.gr, www.discussion.gr, www.cultura.gr και www.artopos.gr (στο τμήμα που αφορά την επικαιρότητα).

β. Ενημέρωση της ιστοσελίδας www.ecclesia.gr.

γ. Δημοσίευση στο διαδίκτυο του Δελτίου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων, μετά από συνεργασία με τον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

δ. Δημοσίευση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων της Ιεράς Συνόδου (Δελτίων Τύπου, Εγκυκλίων κ.λπ.), κατόπιν αδείας και συνεννοήσεως μετά του υπευθύνου για τα θέματα Αυτής.

ε. Δημοσίευση στο διαδίκτυο του προγράμματος του Προέδρου της Ιεράς Συνόδου.

στ. Δημοσίευση στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με τους λοιπούς Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., των ειδήσεων που αφορούν τη δραστηριότητά τους.

ζ. Μετάδοση από το διαδίκτυο του προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά από συνεργασία με τον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

η. Επιμέλεια και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας www. artopos.gr στο τμήμα που αφορά την επικαιρότητα.

θ. Επιμέλεια και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας www. discussion.gr.

ι. Σύνταξη και αποστολή του Πληροφοριακού Δελτίου (newsletter) «Πρόναος».

ια. Διαχείριση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων contact@ecclesia.gr.

3. Εκ της ήδη υφισταμένης κατά τη σύσταση του παρόντος Κανονισμού δραστηριότητας του Κλάδου Διαδι-κτύου υπάγονται στον Τομέα Ψηφιακής Αρχειοθήκης και Ειδικών Παραγωγών οι ακόλουθες λειτουργίες:

α. Γενική φροντίδα για τη λειτουργία και ανανέωση των ιστοσελίδων www.myriobiblos.gr, www.eikastikon. gr, www.musicale.gr, www.aula.gr.

β. Επιμέλεια και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας www. artopos.gr στο τμήμα που αφορά αρχειακό υλικό.

γ. Δημοσίευση κειμένων του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας www.ecclesia.gr.

δ. Ψηφιακή δημοσίευση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των περιοδικών Εκδόσεων του Κλάδου Εκδόσεων πάσης φύσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.

ε. Παραγωγή, επιμέλεια και δημοσίευση ψηφιακού υλικού (video, reports) στην ιστοσελίδα www.aula.gr.

4. Σε σχέση με τις κατά τις παραγρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ως άνω οριζόμενες δραστηριότητες, οι τομείς του Κλάδου Διαδικτύου συνεργάζονται με τις ακόλουθες υπηρεσίες ως εξής:

α. με τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος διαχειρίζεται και ελέγχει την ιστοσελίδα της Ιεράς Συνόδου (με ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/index. html), καθώς επίσης διαχειρίζεται και την ηλεκτρονική επιστολική επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση holysynod@ecclesia.gr. Ο ορισθείς ως Συνεργάτης του Κλάδου Διαδικτύου τροφοδοτεί το περιεχόμενο του τμήματος (link) που αφορά την Ιερά Σύνοδο (με ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ecclesia.gr/greek/ holysynod/index.html), μετά από προηγούμενη συνεργασία και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντού του Κλάδου Διαδικτύου·

β. με τον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. για την έγκαιρη παραλαβή και δημοσίευση στο διαδίκτυο του Δελτίου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων που συντάσσεται από τον ίδιο τον Κλάδο Ραδιοφωνίας, και για την ομαλή μετάδοση του προγράμματος του Ραδιοφώνου διά του Διαδικτύου·

γ. με τον Κλάδο Εκδόσεων πάσης φύσεως της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. για την τακτική και έγκαιρη παραλαβή των περιοδικών εκδόσεων αυτού σε ψηφιακή μορφή, και την ανάρτησή τους στον κατάλληλο ιστοχώρο.

5. Η δημιουργία νέων ιστοσελίδων ή τροποποίηση ή κατάργηση του τίτλου ή του περιεχομένου των ήδη υφισταμένων προϋποθέτει απόφαση της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού του Κλάδου Διαδι-κτύου. Όσες ιστοσελίδες και διευθύνσεις ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Εκκλησίας της Ελλάδος δημιουργούνται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού υπάγονται στον έλεγχο και την ευθύνη του Κλάδου Διαδικτύου της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. Προς τον σκοπό αυτό ο Κλάδος Διαδικτύου τηρεί, με ευθύνη του Τομέα Γραμματείας και Διοικήσεως, Μητρώο των υφισταμένων και δημιουργούμενων ιστοσελίδων και διευθύνσεων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 

Άρθρο 35
Συνεργασίες, Ειδικές Επιτροπές και Προγράμματα

1. Με απόφαση του Διευθυντού Διαδικτύου, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Δ. της Ε.Μ.ΥΕ.Ε., είναι δυνατόν:

α. να αναπτύσσονται συνεργασίες με εκκλησιαστικούς και άλλους φορείς ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό·

β. να συστήνονται Ειδικές Επιτροπές, συμβουλευτικού ή διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, διαρκείς ή έκτακτες, απαρτιζόμενες από κληρικούς ή λαϊκούς, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Κλάδου·

γ. να συνιστώνται ομάδες εθελοντικής εργασίας από κληρικούς ή/και λαϊκούς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τον Κλάδο Διαδικτύου.

2. Με πρόταση του Διευθυντού Διαδικτύου και έγκριση της Ε.Δ. της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., ο Κλάδος Διαδικτύου δύναται (και σε συνεργασία με άλλους Κλάδους της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. ή με τρίτους), να προτείνει προς έγκριση στη Δ.Ι.Σ. προτάσεις προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από

την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. Από τη δραστηριότητα του Κλάδου Διαδικτύου είναι δυνατόν να προκύπτουν πάσης φύσεως έσοδα (χορηγίες, επιχορηγήσεις, συνδρομές, έσοδα από διαφημίσεις κ.λπ.). Τα έσοδα αυτά υπάγονται στον Προϋπολογισμό του Κλάδου Διαδικτύου, και καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας και ανάπτυξης του Κλάδου.

 

Άρθρο 36
Σφραγίδα, Βιβλία και Στοιχεία του Κλάδου Διαδικτύου

Ο Κλάδος Διαδικτύου έχει την κυκλική σφραγίδα της Υπηρεσίας, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της: «Επικοινωνιακή και Μορφωτική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος» και στο κέντρο φέρει την πρωτοχριστιανική παράσταση του Καλού Ποιμένος και στην οποία προστίθεται η ένδειξη: «ΚΛΑΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

 

Άρθρο 37
Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται οι Κανονισμοί 114/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 21/10.2.1999), 124/1999 (ΦΕΚ Α΄ 218/21.10.1999), 126/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 235/1999), 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 6/2009), 190/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91/2009), 197/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 7/3.2.2010).

2.  Οι εργαζόμενοι της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., οι οποίοι έχουν προσληφθεί εκτός οργανικών θέσεων και μέχρι την 04.09.2009 (ημερ. ενάρξεως ισχύος του ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163/4.9.2009) επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την εξυπηρέτηση της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε., κατατάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε προσωποπαγείς θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Μακαριωτάτου Προέδρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που συνιστά την αντίστοιχη προσωποπαγή θέση και τοποθετεί σε αυτήν κάθε υπάλληλο, και δημοσιεύεται διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο προσδιορισμός του βαθμού και του μισθολογικού κλιμακίου εκάστου εκ των ως άνω εκκλησιαστικών υπαλλήλων γίνεται υπό του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ιεράς Συνόδου, συμφώνως προς το άρθρο 42 παρ. 2 εδάφ. 2 του ν. 590/1977 (Α΄ 146). Ο παρών Κανονισμός δεν επηρεάζει τις ισχύουσες εργασιακές συμβάσεις των λοιπών εργαζομένων της Υπηρεσίας. Οι υπηρετούντες Διευθυντές των Κλάδων εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους μέχρις ορισμού νέων Διευθυντών κατά τα ανωτέρω.

3. Οι εργαζόμενοι του Ε.Μ.Ι.Ε.Ε. δύνανται κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως προς την Ε.Δ. να μεταταχθούν στον Κλάδο Ραδιοφωνίας της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. και με την ίδια έννομη σχέση και αντικείμενο εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, με τη διαδικασία, η οποία κατά τα λοιπά προβλέπεται στο άρθρο 67 του υπ’ αριθμ. 5/1978 Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. Α΄ 48).

4. Το Τμήμα Οικονομικών και το Γραφείο Προσωπικού-Γραμματείας του Κλάδου Εκδόσεων καταργούνται και το υπηρετούν σε αυτά προσωπικό τοποθετείται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες θέσεις, ανά κατηγορία και ειδικότητα, του ενιαίου Τμήματος Οικονομικών και Διοικήσεως αντιστοίχως του παρόντος Κανονισμού.

5. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος τα βιβλία, αρχεία και λοιπά αρχεία του Τμήματος Λογιστηρίου και Προσωπικού του Κλάδου Εκδόσεων της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. παραδίδονται στο Τμήμα Διοίκησης και στο Τμήμα Οικονομικών της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. αντίστοιχα.

6. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος παραδίδονται στο Τμήμα Διοίκησης της Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. τα αρχεία των Αποφάσεων των Διευθύνσεων, το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχόμενων εγγράφων και το Βιβλίο ή αρχείο παραλαβής και παράδοσης της Υπηρεσίας.

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του επίσημου Δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Άρθρο 39
Κάλυψη δαπάνης

 

Από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

 

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

                                                          

                  Ο Αρχιγραμματεύς

                                                                       † Ο Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ

 

 


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος : 0
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.