ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΣτΕ 2439/2001
Αριθμός Απόφασης : 2439
'Ετος : 2001
Δικαστήριο : Συμβούλιο της ΕπικρατείαςΑριθμός 2439/2001
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1 Μαρτίου 2001 με την εξής σύνθεση: Γ. Δεληγιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Δ. Μπριόλας, Χ. Ράμμος, Σύμβουλοι, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Μουζάκη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 17 Σεπτεμβρίου 1999 αίτηση:

του ***, κατοίκου ***, ****, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο *** (Α.Μ. ***), που τον διόρισε στο ακροατήριο,
κατά της Ιεράς Μητροπόλεως***, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο *** (Α.Μ. ***), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ΄ αριθ. ***/***.99 πράξη της Ιεράς Μητροπόλεως ***, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μπριόλα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο της Ι. Μητροπόλεως ***, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου  κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το παράβολο. (Διπλότυπα είσπραξης 1960263-64/1999, Δ.Ο.Υ. Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών και Γραμμάτιο Παραβόλου Α.1977413/1999).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθμ. ***/***1999 πράξεως του Μητροπολίτη ***, κατά το μέρος που με αυτήν απαγορεύεται στον αιτούντα, πρώην Εφημέριο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής ***, η τέλεση πάσης ιεροπραξίας προσωρινώς, μέχρι πέρατος της κινηθείσας κατ΄ αυτού διαδικασίας για τα αποδιδόμενα σε αυτόν κανονικά αδικήματα.

3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 5383/1932 "περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας" (ΦΕΚ Α΄ 110): "Επί παραπτωμάτων προβλεπομένων και υπό του κοινού Ποινικού Δικαίου, δι΄ α διετάχθη υπό της κοινής δικαστικής Αρχής η προφυλάκισις του κληρικού ή ιερωμένου μοναχού, ο αρμόδιος Μητροπολίτης δύναται να απαγορεύση προσωρινώς μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου πάσαν ιεροπραξίαν, άνευ στερήσεως του μισθού. Το αυτό δικαίωμα έχει ο Μητροπολίτης και επί παντός ετέρου παραπτώματος κολαζομένου δια της ποινής της καθαιρέσεως εφ΄ όσον τούτο προεκάλεσε δημόσιον σκάνδαλον". Εξ άλλου, στο άρθρ. 33 παρ. 1 του υπ΄ αριθμ. 2/1969 Κανονισμού "περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων" (φ. Β΄ 193/1970)-ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 590/1977 (Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος") (φ. Α΄ 146)-ορίζεται ότι: "1. Οι Εφημέριοι των Ενοριακών Ναών, οι καταλαμβάνοντες οργανικάς εφημεριακάς θέσεις υπό την έννοιαν του παρόντος Κανονισμού, είναι τακτικοί, διοριζόμενοι υπό του οικείου Αρχιερέως ως ακολούθως..." Τέλος, στην παρ. 5 του άρθρου 37 του προαναφερθέντος Ν. 590/1977 ορίζεται ότι: "Εφημέριοι δύνανται να αποχωρούν της υπηρεσίας τη αιτήσει των μετά την συμπλήρωσιν του 70ου έτους της ηλικίας των, προ δε αυτού δια λόγους ανικανότητος προς εκτέλεσιν των εφημεριακών των καθηκόντων ένεκα νόσου πνευματικής ή σωματικής, πιστοποιουμένης κατά τας οικείας περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις..."

4. Επειδή, το κατά το άρθρο 102 εδάφιο δεύτερο του Ν. 5383/1932 μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης τελέσεως ιεροπραξιών όταν επιβάλλεται σε βάρος κληρικού που δεν κατέχει, κατά το χρόνο της επιβολής του, οργανική θέση εφημερίου, όπως είναι και ο εφημέριος που έχει κατά τα ανωτέρω συνταξιοδοτηθεί, έχει αμιγώς πνευματικό χαρακτήρα. Τούτο διότι το μέτρο αυτό, σχετιζόμενο με την ιδιότητα του κληρικού ως θρησκευτικού λειτουργού η οποία θεμελιώνεται στο μυστήριο της χειροτονίας, δεν επηρεάζει την υπηρεσιακή σχέση του με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Εκκλησίας και τα δικαιώματα που απορρέουν από την σχέση αυτή (πρβλ. Ολομ. ΣτΕ 825/1988, 2928/96, 1440/93), η οποία λύεται με τη συνταξιοδότηση του εφημερίου. Συνεπώς, μια τέτοια πράξη του Μητροπολίτη δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (φ. Α΄ 8) και η ασκούμενη κατ΄ αυτής αίτηση ακυρώσεως είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (βλ.ΣτΕ 706/1997, 3180/1997, 154/1993 κ.α.).

5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών, Πρωτοπρεσβύτερος, κατείχε στο παρελθόν οργανική θέση Εφημερίου στον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής ***, αλλά παραιτήθηκε από τη θέση αυτή στις 26.9.1995, κατέστη δε συνταξιούχος από ****1995 με την υπ΄ αριθμ. ***/***1995 απόφαση του Μητροπολίτη *** που δέχθηκε την αίτηση παραιτήσεως. Πριν από τη συνταξιοδότηση του αιτούντος, ο ίδιος Μητροπολίτης του είχε επιβάλλει με την από *** 1995 πράξη του το κατά το άρθρο 102 εδάφ. β΄ μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης τέλεσης ιεροπραξιών λόγω παραπομπής του στο Επισκοπικό Δικαστήριο, αλλά η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με την 5357/1996 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για έλλειψη ακροάσεως. Ακολούθως, και αφού το οικείο Επισκοπικό Δικαστήριο με τις υπ' αριθμ. ***/1996 και ***/*** 1998 αποφάσεις του επέβαλε στον αιτούντα την ποινή της αργίας από πάσης ιεροπραξίας, ο αυτός Μητροπολίτης, με την υπ΄ αριθμ. ***/*** 1999 πράξη του παρέπεμψε εκ νέου τον αιτούντα σε ένορκες ανακρίσεις για τα αναφερόμενα στην πράξη αυτή κανονικά παραπτώματα που φέρεται ότι διέπραξε, κατ΄ ακολουθία δε αυτών του επέβαλε το κατά το άρθρο 102 του Ν. 5383/1932 μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης τελέσεως πάσης ιεροπραξίας, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Με τα δεδομένα αυτά, η ανωτέρω πράξη του Μητροπολίτη, κατά το προσβαλλόμενο τελευταίο σκέλος της, έχει αμιγώς πνευματικό χαρακτήρα, εφόσον, κατά το χρόνο εκδόσεώς της, ο αιτών δεν κατείχε οργανική θέση εφημερίου, είχε δε λυθεί με τη συνταξιοδότησή του, η υπηρεσιακή του σχέση με την Εκκλησία ως ν.π.δ.δ.

6. Επειδή οι προβαλλόμενοι με το από 8.3.2001 υπόμνημα του αιτούντος ισχυρισμοί, ότι "σύμφωνα με τους κανόνες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του εν ενεργεία και του συνταξιούχου εφημέριου ως προς τα συνδεόμενα με το αξίωμά του κληρικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι της Εκκλησίας", είναι απορριπτέοι, διότι η υπηρεσιακή σχέση των εφημερίων με την Εκκλησία και τα λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας. Εξ άλλου, ο προβαλόμενος με το ίδιο υπόμνημα ισχυρισμός του αιτούντος ότι, κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 5383/1932, οι επιβαλλόμενες στους εν ενεργεία κληρικούς ποινές, "επιβάλλονται και στους συνταξιούχους μετά ή άνευ στερήσεως των συντάξεών τους", στηρίζεται πάντως στην εσφαλμένη εκδοχή ότι το επιβληθέν εν προκειμένω από το Μητροπολίτη μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης τελέσεως ιεροπραξιών, κατά το άρθρο 102 εδάφιο β΄ του Ν. 5383/1932, ταυτίζεται με την ποινή της αργίας από πάσης ιεροπραξίας, που επιβάλλουν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια σύμφωνα με το άρθρο 10 του ιδίου νόμου (πρβλ. ΣτΕ 5357/1996). Τέλος, ο ισχυρισμός του αιτούντος περί εκτελεστότητας της προσβαλλόμενης πράξεως του Μητροπολίτη "γιατί η ποινή της αργίας εμποδίζει τη χορήγηση απολυτηρίου με την ένδειξη του ακωλύτου της ιερωσύνης, το οποίο αρνείται να του χορηγήσει ο Μητροπολίτης *** προκειμένου να τελεί ιεροπραξίες στην περιφέρεια άλλων Μητροπόλεων", είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής αφού η παρούσα δίκη δεν έχει ως αντικείμενο την άρνηση έκδοσης του ανωτέρω απολυτηρίου περί ακωλύτου της ιερωσύνης.

7. Επειδή, κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά μη εκτελεστής πράξεως.

Διά ταύτα

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, και
Επιβάλλει στον αιτούντα το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) δραχμών για τη δικαστική δαπάνη της Ι. Μητροπόλεως ***.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2001

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

Γ. Δεληγιάννης Δ. Μουζάκη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 2 Ιουλίου 2001.
Η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος Διακοπών Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

Αθ. Τσαμπάση Δ. Μουζάκη

για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.