ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΣτΕ 390/2020
Αριθμός Απόφασης : 390
'Ετος : 2020
Δικαστήριο : Συμβούλιο της Επικρατείας


Αριθμός 390/2020

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Φεβρουαρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Μ. Τριπολιτσιώτη, Στ. Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Δ. Βανδώρος, Ε. Κουλεντιανού, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Βλασερού, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 14 Νοεμβρίου 2016 αίτηση:

του Αρχιμανδρίτη ***, κατά κόσμον ***, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής ***, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο *** (Α.Μ. ***Δ.Σ. ***), που τη διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Θεόδωρο Παπαγεωργίου (Α.Μ. 24288), που τον διόρισε με απόφαση ο Μητροπολίτης της.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ***/***2016 απόφαση του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δ. Βανδώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αιτούντος, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο της καθ’ ης Μητροπόλεως, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (διπλότυπο είσπραξης Θ ***/2016 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση του ***/***2016 εγγράφου του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, με το οποίο απαγορεύθηκε στον αιτούντα, ιερομόναχο, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής ***, να επιτελεί το λειτούργημα της πνευματικής πατρότητας και να αναδέχεται λογισμούς των μοναχών, των μοναζουσών και των πιστών.

3. Επειδή, το Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της οικονομίας της δίκης και της ταχείας απονομής της δικαιοσύνης, κρίνει ότι πρέπει να προχωρήσει στην εκδίκαση της κρινόμενης αίτησης, αντί του καθ’ ύλην αρμόδιου, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 της 8/2019 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας «Αρμοδιότητες Τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας» (Β΄ 2933), Δ΄ Τμήματος (βλ. ΣτΕ 1982/2018, πρβλ. ΣτΕ 629/2018, 78/2017 κ.ά.).

4. Επειδή, στο άρθρο 39 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (ν. 590/1977, Α΄ 146) ορίζεται ότι: «1. … 6. Ο Μητροπολίτης ασκεί επί των Ιερών Μονών της επαρχίας αυτού την κατά τους ιερούς κανόνας πνευματικήν εποπτείαν διά την κανονικήν μνημόνευσιν του ονόματος αυτού εν ταις ιεραίς Ακολουθίαις, την χειροθεσίαν του Ηγουμένου, την έγκρισιν της κουράς των μοναχών, την ανάκρισιν των κανονικών παραπτωμάτων, την μέριμναν διά την κατά τους ιερούς κανόνας λειτουργίαν της Μονής και τον έλεγχον της νομιμότητος της οικονομικής διαχειρίσεως αυτής».

5. Επειδή, στο άρθρο 11 του ν. 5383/1932 «Περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων» (Α΄ 110), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 παρ. 3 του ν.δ. 1714/1942 (Α΄ 221) και 3 του ν. 898/1943 (Α΄ 373), ορίζονται -υπό τον τίτλο «Ποιναί επιβλητέαι εις μοναχούς»- τα εξής: «Το Επισκοπικόν Δικαστήριον δύναται να επιβάλη εις τους μοναχούς και αγάμους κληρικούς τας εξής ποινάς … Επί ελαφρών παραπτωμάτων ο Αρχιερεύς μετά προφορικήν ή έγγραφον απολογίαν επιβάλλει εις τον παρεκτραπέντα αργίαν μέχρι 30 ημερών μετά ή άνευ εκπτώσεως από του εκκλησιαστικού οφφικίου, αν δε το παράπτωμα προξενήση σκάνδαλον, ο Μητροπολίτης δύναται να επιβάλλη αργίαν μέχρι έξ (6) μηνών. …».

6. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με το προσβαλλόμενο ***/***2016 έγγραφο του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων απαγορεύθηκε στον αιτούντα, ιερομόναχο, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής ***, να επιτελεί το λειτούργημα της πνευματικής πατρότητας και να αναδέχεται λογισμούς των μοναχών, των μοναζουσών και των πιστών. Τούτο, για τον λόγο ότι ο αιτών υπέπεσε σε απείθεια προς τον Μητροπολίτη, ο οποίος του είχε ζητήσει να μετάσχει σε Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης επί θεμάτων Εξομολογητικής για τους Πνευματικούς της Ιεράς Μητρόπολης και αυτός δεν το έπραξε, οι δε εξηγήσεις που έδωσε δεν κρίθηκαν επαρκείς.

7. Επειδή, η ανωτέρω απαγόρευση στον αιτούντα να επιτελεί το λειτούργημα της πνευματικής πατρότητας και να αναδέχεται λογισμούς των μοναχών, των μοναζουσών και των πιστών, δεν προβλέπεται ούτε από τις παρατεθείσες στις σκέψεις 4 και 5 διατάξεις των άρθρων 39 παρ. 6 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και 11 του ν. 5383/1932, όπως ισχυρίζεται ο αιτών, ούτε από άλλη διάταξη πολιτειακού νόμου, αποτελεί δε πνευματικού περιεχομένου πράξη∙ συνεπώς, δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως κατά τα άρθρα 95 παρ. 1 περ. α΄ του Συντάγματος και 45 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) (βλ. σχετ. ΣτΕ 1982/2018, επίσης ΣτΕ 685/2011, 616/2004, 2976/1996, Ολομ. κ.ά.).

8. Επειδή, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

 

Δ ι ά  τ α ύ τ α

 

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στον αιτούντα τη δικαστική δαπάνη της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2020 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 10ης του ίδιου μήνα και έτους.

Ο Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος Η Γραμματέας του Γ´ Τμήματος

Δ. Σκαλτσούνης Μ. Βλασερού

για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.