ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΣ 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017)

Άρθρο 95

1. Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 159) προστίθεται νέα παράγραφος 14 που έχει ως εξής:

«14. Ειδικά για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ταυτοχρόνως είναι και κληρικοί ενός εκ των κλιμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπ' αυτώ Εκκλησίας της Κρήτης, Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, και των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, επιτρέπεται η απόσπαση κατόπιν αιτήσεώς τους στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για την παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή. Η διαδικασία επιλογής των κληρικών, τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα που λαμβάνονται υπόψη, η διάρκεια απόσπασης και η παράτασή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόσπασή τους και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών.».

2. Διδάσκαλος του άρθρου 19 του ν.δ. 3379/1955 «Περί του προσωπικού της δημοσίας εκπαιδεύσεως» (Α' 260) που ανέρχεται σε θέση Επισκόπου του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου «Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» που αναγνωρίστηκε με το άρθρο 13 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (Α' 223), μπορεί, κατόπιν αίτησής του, να απαλλαγεί μερικώς ή ολικώς από τα σχολικά εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντά του και να του ανατεθούν καθήκοντα Σχολικού Συμβούλου και διαρκούς επιμόρφωσης των διδασκάλων του Καθολικού δόγματος. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και για όσο χρόνο διατηρεί το συγκεκριμένο αξίωμα. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων του διδασκάλου Καθολικού δόγματος ακόμα και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η μισθοδοσία και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του διδασκάλου Καθολικού δόγματος εξακολουθεί να είναι εκείνη που ορίζεται για τους διδασκάλους του άρθρου 19 του ν.δ. 3379/1955.

3.α. Στο άρθρο 30 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146) προστίθεται πρώτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Πνευματικός προεστώς, νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής εκάστης Ιεράς Μητροπόλεως είναι ο επιχώριος Μητροπολίτης, με την επιφύλαξη των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, που καθορίζονται με τον κατ' άρθρο 35 Κανονισμό.».

β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Εκλογείς, εκλόγιμοι ή διοριστέοι σε θέσεις Ηγουμένων και μελών Ηγουμενοσυμβουλίων των Ιερών Μονών επιτρέπεται να είναι οι ημεδαποί.».

γ. Από της ημερομηνίας περιέλευσης στις οικείες εκκλησιαστικές αρχές των παρεκκλησίων και εξωκκλησίων, που ανήκαν στη διοίκηση και διαχείριση του καταργηθέντος Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. (άρθρο δέκατο έβδομο παρ. 9 εδάφιο α' του ν. 3607/2007, Α' 245) οφείλεται η κράτηση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.δ. 228/1973 (Α' 284) επί των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων τους υπέρ του Τομέα Προνοίας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Ν.Π.Δ.Δ. (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Κάθε αντίθετη διάταξη και τυχόν εκδοθείσες σε εκτέλεσή τους πράξεις καταργούνται από την ημερομηνία περιέλευσης στις οικείες εκκλησιαστικές αρχές των προαναφερομένων παρεκκλησίων και εξωκκλησίων. Οι ανωτέρω εκκλησιαστικές αρχές υποχρεούνται σε σύνταξη έκθεσης απογραφής των περιουσιακών δικαιωμάτων τους επί των Ιερών Παρεκκλησίων και της λοιπής ακίνητης περιουσίας αυτών, μεταγραφή ή καταχώριση της έκθεσης κατά το άρθρο 47 παρ. 3.β. του ν. 590/Ί977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α' 146).

4. Στο τέλος του άρθρου 4 της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/1991 (Α' 11), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση που σε θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή διοριστεί καθηγητής της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας ή της μειονοτικής εκπαίδευσης ή των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, η εκπαιδευτική ιδιότητα αναστέλλεται προσωρινώς καθ' ο χρόνο κατέχει τη θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή. Μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην υπηρεσία του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού, μπορεί να επιτραπεί η παράλληλη άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων του με τα καθήκοντα του Μουφτή ή του Τοποτηρητή Μουφτή. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης του Μουφτή και το ποσοστό των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν το διορισμό του στη θέση Μουφτή ή Τοποτηρητή Μουφτή, όπως κάθε φορά το ποσοστό αυτό προβλέπεται, για την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παράλληλη άσκηση καθηκόντων του εκπαιδευτικού, τη μερική απαλλαγή του από τα εκπαιδευτικά και την ολική απαλλαγή του από τα διοικητικά καθήκοντα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.».


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος : 0
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.