ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΣ 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 70/07.5.2019)

 

Άρθρο 164
Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου όρους και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων

1. Ως εκκλησιαστικά αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. Ως αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων χαρακτηρίζεται το σύνολο του αρχειακού υλικού που παράγεται ή διαφυλάσσεται: α. στις Μουφτείες της Θράκης και στα νομικά πρόσωπα του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), β. στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και στις Ισραηλιτικές Κοινότητες, γ. στον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και στον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου, καθώς και στα ιδιωτικά Βακούφ της Ρόδου, δ. στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα των άρθρων 2, 12 και 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), ε. στους νομίμως λειτουργούντες ναούς ή ευκτήριους οίκους των λοιπών γνωστών θρησκειών ή δογμάτων.

2α. Οι φορείς της παρ. 1 οφείλουν να τηρούν τα αρχεία τους σε καλή τάξη και κατάσταση και να γνωστοποιούν στα Γ.Α.Κ. την ύπαρξη των αρχείων τους με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) των Γ.Α.Κ.

2β. Η πρόσβαση του κοινού στα εκκλησιαστικά αρχεία επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις σχετικού κανονισμού που εγκρίνεται ανά εκκλησιαστικό κλίμα από την αρμόδια Ιερά Σύνοδο, ή ανά μητροπολιτικό επίπεδο ή ανά είδος νομικού προσώπου αντίστοιχα από το αρμόδιο εκκλησιαστικό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσβαση του κοινού στο αρχείο των Μουφτειών της Θράκης, όσον μεν αφορά σε έγγραφα για την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις για το δικαίωμα γνώσεως δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών και κάθε είδους εγγράφων που ισχύουν για προσκομιζόμενα έγγραφα ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων, όσον δε αφορά στα λοιπά έγγραφα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία και οι τυχόν ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων. Η πρόσβαση του κοινού στα θρησκευτικά αρχεία των υπολοίπων φορέων της παρ. 1 επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα.

2γ. Οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις για τις υποχρεώσεις των φορέων της παρ. 1 περί της τήρησης και φύλαξης των οικείων αρχείων για την εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων τους και την άσκηση των εποπτικών, ελεγκτικών, δικαστικών και λοιπών αρμοδιοτήτων των δημοσίων διοικητικών και δικαστικών αρχών, καθώς και η πρόσβαση των αρχών αυτών στα αρχεία των φορέων υπερισχύουν τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων των τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς της παρ. 1 οφείλουν να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως να λαμβάνουν μέριμνα για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία τους.

3. Ιδιώτες που κατέχουν εκκλησιαστικά αρχεία ή αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων, υποχρεούνται να τα δηλώσουν στα Γ.Α.Κ., με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ.

4. Τα Γ.Α.Κ. συνεργάζονται με τους φορείς της παρ. 1 και τους εν γένει κατόχους εκκλησιαστικών αρχείων και αρχείων θρησκευτικών κοινοτήτων για τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3.

5. Τα Γ.Α.Κ., μετά από πρόσκληση του κατόχου, μπορούν να συνεργάζονται για την αποκατάσταση και συντήρηση μεμονωμένων εγγράφων και των συλλογών αυτών, χειρογράφων, καταστίχων και κωδίκων που φυλάσσονται στο Άγιο Όρος, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.δ. της 10/16-9-1926 (Α΄ 309) και το άρθρο 110 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (ΚΧΑΟ). Οι Ιερές Μονές παρέχουν την πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες και στο υπό συντήρηση και αποκατάσταση υλικό τους στα αρμόδια όργανα των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 185 του ΚΧΑΟ.

6. Ο κανονισμός του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β΄ για την πρόσβαση του κοινού στα εκκλησιαστικά αρχεία συντάσσεται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

*[Το άρθρο αντικαταστάθηκε όπως ανωτέρω με το άρθρο 120 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.12.2020]


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος : 0
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.