ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ν.Υ. ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
 
ή δοκιμάστε την προηγμένη αναζήτηση 

Αναλυτική Αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την αναλυτική αναζήτηση με φίλτρα για καλύτερα στοχευμένα αποτελέσματα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξις. Περί τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἐπαρχιῶν Ἠπείρου καί Θεσσαλίας τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος 1882

Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξις.
Περί τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἐπαρχιῶν Ἠπείρου καί Θεσσαλίας
τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος

† ΙΩΑΚΕΙΜ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

 

Τῆς τῶν πολιτειῶν καταστάσεως ὡς ἐπί τό πολύ μεταβαλλομένης τἀς τοῦ χρόνου φοράς καί ἄλλοτε ἄλλως μεταπιπτούσης ἀνάγκη καί τά περί τήν διοίκησιν τῶν ἐπί μέρους Ἐκκλησιῶν ταύτῃ συμμεταβάλλεσθαι  καί συμμεθαρμόζεσθαι. Ὅ δή καί ὁ ἱερώτατος Φώτιος ἐδήλου ἄλλοτε, λέγων, "τά ἐκκλησιαστικά καί μάλιστά γε τά περί τῶν ἐνοριῶν δίκαια, ταῖς πολιτικαῖς ἐπικρατείαις καί διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθαι εἴωθεν".

Ἔνθεν τοι καί νῦν ἐπεί τινές τῶν ἐν ταῖς χώραις Ἠπείρου καί Θεσσαλίας παροικιῶν τοῦ καθ̓  ἡμᾶς ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἤτοι ἡ ἁγιωτάτη Μητρόπολις Λαρίσσης μετά τῶν ὑπ̓  αὐτήν ἁγιωτάτων Ἐπισκοπῶν Τρίκκης, Σταγῶν, Θαυμακοῦ καί Γαρδικίου καί αἱ ἁγιώταται Μητροπόλεις Ἄρτης, Δημητριάδος και Φαναριοφερσάλων καί ἡ ἁγιωτάτη Ἐπισκοπή Πλαταμῶνος, ἡ τῇ ἁγιωτάτῃ Μητροπόλει Θεσσαλονίκης ὑποκειμένη, ἔτι δέ εἴκοσι χωρία τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ἐκ τοῦ τμήματος Τσουμέρκων καί τρία ἕτερα τῆς αὐτῆς Μητροπόλεως ἐκ τοῦ τμήματος Μαλακασίου, νεύσει κρείττονι προσηρτήθησαν ἔναγχος καί ἠνώθησαν πολιτικῶς τῷ θεοσώστῳ Βασιλείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἀνηνέχθησαν δέ τῇ καθ̓  ἡμᾶς ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ ἥ τε εὐσεβεστάτη Κυβέρνησις τοῦ εἰρημένου Βασιλείου, διά γραμμάτων αὐτῆς σεσημασμένων τῇ κ΄ Ἀπριλίου ἐνεστῶτος σωτηρίου ἔτος ‚αωπβʹ, καί ἡ τά τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοικοῦσα Ἱερά Σύνοδος δἰ  ἑτέρων αὐτῆς γραμμάτων ὑπό χρονολογίαν κη΄ Ἀπριλίου τοῦ αὐτοῦ Σωτηρίου ἔτους, αἰτούμενοι, ὅπως κατά τήν ἀνέκαθεν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κρατήσασαν τάξιν, αἱ εἰρημέναι παροικίαι ἀπολυθῶσι καί ἐκκλησιαστικῶς ἀπό τοῦ καθ̓  ἡμᾶς ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου καί προσαρτηθῶσι τῇ ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἀποτελοῦσαι τοῦ λοιποῦ μέρος ταύτης ἀδιάσπαστον καί ἀχώριστον, ἡ μετριότης ἡμῶν μετά τῆς περί ἡμᾶς ἁγίας Συνόδου τῶν ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν, τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, ἅτε δή ὀφείλοντες ἀξιοχρέως μέριμναν ὑπέρ τῆς εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τά κατά τήν ἱεράν ταύτην ὑπόθεσιν, ὡς εἰκός, μελετήσαντες και συνδιασκεψάμενοι, ἐπειδή κατίδομεν ὅτι ἡ ὑπό τοῦ ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου ἀπόλυσιςτῶν εἰρημένων Ἐκκλησιαστικῶν παροικιῶν καί ἡ τούτων ἐκχώρησις τῇ ἁγιωτάτηῃ αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος ἀναγκαίως ἐναπαιτεῖται, ἔνεκα τῆς ἐπ̓ ἐσχάτων ἐπελθούσης πολιτικῆς αὐτῶν ἐνώσεως μετά τοῦ θεοφρουρήτου Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, καί πρέπουσα ἅμα καί λυσιτελής ἀποβαίνει εἰς τά πνευματικά αὐτῶν συμφέροντα προθύμως ἀπεδεξάμεθα τήν αἴτησιν, κοινῇ καί ὁμοφώνῳ γνώμῃ συνευδοκήσαντες.

Καί δή γράφοντες ἀποφαινόμεθα Ἁγίῳ Πνεύματι τάς ἐν ταῖς πολιτικῶς τῷ Βασιλείῳ τῆς Ἑλλάδος ἄρτι ἐκχωρηθείσαις χώραις κειμένας, τῇ καθ̓  ἡμᾶς δέ ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ μέχρι τοῦ νῦν κανονικῶς ὑπαγομένας Μητροπολιτικάς καί Ἐπισκοπικάς παροικίας Λαρίσσης, Ἄρτης, Δημητριάδος, Φαναριοφερσάλων, Τρίκκης, Σταγῶν, Θαυμακοῦ, Γαρδικίου, Πλαταμῶνος καί τά συμπεριληφθέντα ἐκ τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἰωαννίνων χωρία, ὡς καί τάς ἐν αὐταῖς ὑπαρχούσας ἱεράς Πατριαρχικάς καί Σταυροπηγιακάς Μονάς εἶναι διά παντός τοῦ λοιποῦ καί λέγεσθαι καί παρά πάντων γιγνώσκεσθαι καί ἐκκλησιαστικῶς ἠνωμένας καί συνημμένας ἀναποσπάστως τῇ ἁγιωτάτῃ αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος καί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ταύτης διακυβερνάσθαι, πρός αὐτήν τε ἔχειν τήν κανονικήν καί ἄμεσον ὑποταγήν καί ἀναφοράν, καί τοῦ ὀνόματος αὐτῆς μνημονεύειν.

Ἐφ̓  ᾧ καί ἐγένετο ἡ παροῦσα Πατριαρχική καί Συνοδική ἐν μεμβράναις Πράξις, καταστρωθεῖσα καί ἐν τῷ ἱερῷ Κώδικι τῆς καθ̓  ἡμᾶς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ͵αωπβʹ κατά μῆνα Μάιον, ἐπινεμήσεως Ι΄.

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Ἰωακείμ.

† Ὁ Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος.
† Ὁ Νικομηδείας Φιλόθεος.
† Ὁ Πρόεδρος Νικαίας Διονύσιος.
† Ὁ Δέρκων Ἰωακείμ.
† Ὁ Ἀμασείας Σωφρόνιος.
† Ὁ Προύσης Νικόδημος.
† Ὁ Μυτιλήνης Κωνσταντῖνος.
† Ὁ Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μεθόδιος.
† Ὁ Βάρνης Κύριλλος.
† Ὁ Βοδενῶν Ἱερόθεος.
† Ὁ Κασσανδρείας Κωνστάντιος.


Αριθμός Απόφασης :
'Ετος :
Δικαστήριο :


για τον "ΒΑΛΣΑΜΩΝ" συνδέσεις επικοινωνία συχνές ερωτήσεις όροι χρήσης Copyright © - Web Site by WeC.O.M.